Мыйзамдар

2010-жылдын 27-июнунда

Референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдө) кабыл алынды

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

(КР 2010-жылдын 27-июнундагы Мыйзамы менен колдонууга киргизилди)

 

БИРИНЧИ БӨЛҮМ. КОНСТИТУЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШТҮН НЕГИЗДЕРИ

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ. АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ МЕНЕН ЭРКИНДИКТЕРИ

ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БИЙЛИГИ

БЕШИНЧИ БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИ

АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОТ БИЙЛИГИ

ЖЕТИНЧИ БӨЛҮМ. МАМЛЕКЕТТИК БАШКА ОРГАНДАР

СЕГИЗИНЧИ БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ

ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ. УШУЛ КОНСТИТУЦИЯГА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ ЖАНА

ТОЛУКТООЛОРДУ КИРГИЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

 

Биз, куттуу Кыргызстандын эли,

элибиздин эркиндиги үчүн канын төгүп, жанын берген баатырларды эске сактап;

адам укугун урматтоону жана коргоону туу туткан эркин, демократиялык мамлекет кура тургандыгыбызды тастыктап;

кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүп-өстүрүүгө, бекемдөөгө, анын эгемендүүлүгүн, элинин биримдигин сактоого бекем ишенгендигибизди жана майтарылбас эркибизди билдирип;

укуктун үстөмдүгүн камсыздоо менен социалдык адилеттикти, теӊдикти, элдин экономикалык бакубатчылыгы менен жыргалчылыгын жана руханий өнүгүшүн өргө сүрөөгө умтулуп;

ата-бабаларыбыздын тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, табият менен таттуу болуу жөнүндө айткан ыйык осуятын туу тутуп, ушул Конституцияны кабыл алабыз.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ

Бишкек шаары

2008-жылдын 9-июлу N 141

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2010-жылдын 19-январындагы N 6 Мыйзамынын,

2011-жылдын 13-июнундагы N 41,

2012-жылдын 26-майындагы N 66,

2012-жылдын 10-августундагы N 167

конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Караӊыз:

Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 25-январындагы N 4 "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулушун токтотуу тууралуу" конституциялык Мыйзамы

 

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери

3-глава. Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык

палатасынын судьяларын шайлоонун, Жогорку соттун

төрагасын жана төрагасынын орун басарларын шайлоонун

жана кызматтан бошотуунун тартиби

4-глава. Жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоо тартиби,

аларды которуу, жергиликтүү соттун төрагасын жана

төраганын орунбасарын шайлоо

5-глава. Судьялардын ыйгарым укуктарын токтото туруу, кызматтан

четтетүү жана ыйгарым укуктарын токтотуунун негиздери

жана тартиби

6-глава. Судьялардын жоопкерчилиги

7-глава. Судьялардын статусунун социалдык кепилдиктери

8-глава. Корутунду жоболор

 

Бул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусун, судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктерин, Кыргыз Республикасынын судьяларын шайлоо, дайындоо тартибин, аларды которууну (ротациялоону), кызматтан бошотууну, судьялардын жоопкерчилигин, алардын ишин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чараларын жана ушул статуска байланышкан башка жоболорду карайт.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ  Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары

2011-жылдын 13-июну N 37

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун

Конституциялык палатасы жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2012-жылдын 26-майындагы N 66 конституциялык Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

 

I бөлүм. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун конституциялык

палатасынын статусу жана анын ишин уюштуруу

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Конституциялык палатанын курамы жана ишин уюштуруу

II бөлүм. Конституциялык сот өндүрүшү

3-глава. Конституциялык сот өндүрүшүнүн принциптери

4-глава. Иштердин Конституциялык палатага караштуулугу

5-глава. Конституциялык палатага кайрылуу субъекттери

6-глава. Конституциялык палатага кайрылуу

7-глава. Кайрылууларды өндүрүшкө кабыл алуу, иштерди кароого

даярдоо жана конституциялык палатада иштерди кароо

8-глава. Конституциялык палатанын актылары

III бөлүм. Корутунду жоболор

IV бөлүм. Өткөөл жоболор

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө

Бишкек шаары

2008-жылдын 20-марты N 35

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2011-жылдын 13-июнундагы N 38 Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

 

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

 

Бишкек шаары

2011-жылдын 13-июну N 40

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Судьяларын

тандоо боюнча кеӊеш жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2012-жылдын 6-апрелиндеги N 27 Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеӊештин статусун, аны түзүүнүн, уюштуруунун жана ишинин тартибин аныктайт.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеӊеш жөнүндө

Бишкек шаары

2003-жылдын 18-июлу N 153

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө

(КР

2004-жылдын 10-июлундагы N 85,

2006-жылдын 7-июлундагы N 105,

2007-жылдын 7-майындагы N 69,

2007-жылдын 1-июнундагы N 76,

2007-жылдын 25-июнундагы N 91,

2008-жылдын 23-июнундагы N 134,

2011-жылдын 13-июнундагы N 39,

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

II БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУ

III БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ СОТТОР

1-Глава. Экинчи инстанциядагы соттор

2-Глава. Биринчи инстанциядагы соттор

IV БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ

СОТТОРДУН ИШИН КАМСЫЗ КЫЛУУ

V БӨЛҮМ. КОРУТУНДУ ЖАНА ӨТМӨ ЖОБОЛОР

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө

Бишкек шаары

2009-жылдын 15-июлу N 215

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын сотторундагы

сот арачылары жөнүндө

(КР 2012-жылдын 6-августундагы N 150 Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

                                  

 

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Сот арачысы

3-глава. Жетекчилердин жана кызмат адамдарынын жоопкерчиликтери

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык сот адилеттигин жүргүзүүгө жарандардын катышуусунун жана сот арачыларынын ишин уюштуруунун укуктук негиздерди аныктайт.

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө

Бишкек шаары

2004-жылдын 11-августу N 114

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Мамлекеттик кызмат жөнүндө

Караӊыз:

КР Конституциялык сотунун 2008-жылдын 11-ноябрындагы чечими

(Кыргыз Республикасынын

2006-жылдын 28-декабрындагы N 221,

2007-жылдын 27-февралындагы N 27,

2007-жылдын 9-августундагы N 140,

2008-жылдын 11-февралындагы N 9,

2008-жылдын 20-ноябрындагы N 242,

2008-жылдын 1-декабрындагы N 248,

2009-жылдын 11-майындагы N 152,

2009-жылдын 19-майындагы N 165,

2010-жылдын 25-февралындагы N 35,

2011-жылдын 20-октябрындагы N 181,

2011-жылдын 18-ноябрындагы N 215,

2012-жылдын 13-апрелиндеги N 33,

2012-жылдын 8-майындагы N 47,

2012-жылдын 26-майындагы N 67,

2012-жылдын 9-июнундагы N 78,

2012-жылдын 10-августундагы N 164

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I Глава. Жалпы жоболор

II Глава. Мамлекеттик кызматчынын укуктук абалы

III Глава. Мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиздери

IV Глава. Мамлекеттик кызмат өтөөнүн тартиби

V Глава. Мамлекеттик кызматчылардын мүлкүн жана кирешелерин

декларациялоо

VI Глава. Мамлекеттик кызматчылардын тартип жоопкерчилиги жана

аларды сыйлоо

VII Глава. Мамлекеттик кызматчыларды материалдык жана

социалдык-тиричилик жактан камсыз кылуу

    

Ушул Мыйзам мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиздерин белгилейт, мамлекеттик кызматчынын укуктук статусун, мамлекеттик кызматты өтөөнүн шарттарын, мамлекеттик кызматчыларды сыйлоонун жана алардын жоопкерчилигинин тутумун жөнгө салат.

Ушул Мыйзам кесиптик кызматтын жолун жолдоочулугун, турукташтыгын жана көзкарандысыздыгын камсыз кылууга, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартууга, мамлекеттик кызматты башкаруунун натыйжалуулугун жакшыртууга багытталган.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Мамлекеттик кызмат жөнүндө

Бишкек шаары

2007-жылдын 15-августу N 153

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Мамлекеттик алым жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2008-жылдын 25-июлундагы N 168 Мыйзамынын,

Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 1-июлундагы УӨ N 93 декретинин,

Кыргыз Республикасынын

2011-жылдын 2-ноябрындагы N 197,

2012-жылдын 13-апрелиндеги N 37

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

 

1-статья. Түшүнүктөр жана мамлекеттик алым төлөөчүлөр

 

Мамлекеттик алым - тиешелүү мамлекеттик органдар - соттор, мамлекеттик нотариустар жана башка атайын ыйгарым укуктуу органдар ошондой эле жеке нотариустар тийиштүү бир иштерди аткарууда жана юридикалык мааниси бар документтерди берүүдө алар тарабынан өндүрүлүүчү акча жыйымы.

Мамлекеттик алым төлөөчүлөр жеке адамдар жана юридикалык жактар болуп эсептелет.

(КР Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 1-июлундагы УӨ N 93 декретинин редакциясына ылайык)

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Мамлекеттик алым жөнүндө

КЫРГЫ3 РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Бишкек шаары, 2002-жылдын 18-марты N 39

Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу

(КР 2006-жылдын 20-ноябрындагы N 181, 2009-жылдын 24-декабрындагы N 314 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
Документациялык камсыздоо, каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү
(+996 312) 66-10-89
 
e-mail - vskr@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00